Chairman

Dr. Sushil Kumar Shahi 

Members

Prof. Dr. Chandra Prasad Rijal

Dr. Liladhar Tiwari   

Mr. Rupesh Khatri  

Associate Prof. Bir Bahadur Paudel

Prof. Hyran Prasad Gautum

Prof. Dr. Madhavraj Koirala

Dr. Karan Singh Thagunna

Associate Prof. Sabin Bikram Pant

Mr. Tej Bikram Basnet